Pesquisar este blog

Translate

sexta-feira, 27 de agosto de 2010

THE 108 NAMES OF LORD SRI KRISHNA

http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs429.snc4/47206_1487505302523_1080630638_1400586_1573947_n.jpg

1. om sri-krsnaya namah

2. om kamala-nathaya namah

3. om vasudevaya namah

4. om sanatanaya namah

5. om vasudevatmajaya namah

6. om punyaya namah

7. om lila-manusa-vigrahaya namah

8. om srivatsa-kaustubha-dharaya namah

9. om yasoda-vatsalaya namah

10. om haraye namah

11. om caturbhujatta-cakrasi-gada-sankhambujayudhaya namah

12. om devaki-nandanaya namah

13. om srisaya namah

14. om nanda-gopa-priyatmajaya namah

15. om yamuna-vega-samharine namah

16. om balabhadra-priyanujaya namah

17. om putana-jivita-haraya namah

18. om sakatasura-bhanjanaya namah

19. om nanda-vraja-jananandine namah

20. om sac-cid-ananda-vigrahaya namah

21. om navanita-viliptangaya namah

22. om navanita-nataya namah

23. om anaghaya namah

24. om navanita-navaharaya namah

25. om mucukunda-prasadakaya namah

26. om sodasa-stri-sahasresaya namah

27. om tribhangi-madhurakrtaye namah

28. om suka-vag-amrtabdhindave namah

29. om govindaya namah

30. om yoginam pataye namah

31. om vatsa-palana-sancarine namah

32. om anantaya namah

33. om dhenukasura-mardanaya namah

34. om trni-krta-trnavartaya namah

35. om yamalarjuna-bhajanaya namah

36. om uttala-tala-bhetre namah

37. om tamala-syamalakrtaye namah

38. om gopa-gopisvaraya namah

39. om yogine namah

40. om koti-surya-sama-prabhaya namah

41. om ilapataye namah

42. om parasmai jyotise namah

43. om yadavendraya namah

44. om yadu-dvahaya namah

45. om vanamaline namah

46. om pita-vasase namah

47. om parijatapaharakaya namah

48. om govardhanacaloddhartre namah

49. om gopalaya namah

50. om sarva-palakaya namah

51. om ajaya namah

52. om niranjanaya namah

53. om kama-janakaya namah

54. om kanja-locanaya namah

55. om madhughne namah

56. om mathura-nathaya namah

57. om dvaraka-nayakaya namah

58. om baline namah

59. om vrndavananta-sancarine namah

60. om tulasi-dama-bhusanaya namah

61. om syamantaka-maner hartre namah

62. om nara-narayanatmakaya namah

63. om kubjakrstambara-dharaya namah

64. om mayine namah

65. om parama-purusaya namah

66. om mustikasura-canura-malla-yuddha-visaradaya namah

67. om samsara-vairine namah

68. om kamsaraye namah

69. om muraraye namah

70. om narakantakaya namah

71. om anadi-brahmacarine namah

72. om krsnavyasana-karsakaya namah

73. om sisupala-siras-chetre namah

74. om duryodhana-kulantakaya namah

75. om vidurakrura-varadaya namah

76. om visvarupa-pradarsakaya namah

77. om satya-vace namah

78. om satya-sankalpaya namah

79. om satyabhama-rataya namah

80. om jayine namah

81. om subhadra-purvajaya namah

82. om visnave namah

83. om bhisma-mukti-pradayakaya namah

84. om jagad-gurave namah

85. om jagannathaya namah

86. om venu-nada-saradaya namah

87. om vrsabhasura-vidhvamsine namah

88. om banasura-karantakaya namah

89. om yudhisthira-pratisthatre namah

90. om barhi-varhavatamsakaya namah

91. om parthasarathaye namah

92. om avyaktaya namah

93. om gitamrta-mahodadhaye namah

94. om kaliya-phani-manikya-ranjita-sri-padambujaya namah

95. om damodaraya namah

96. om yajna-bhoktre namah

97. om danavendra-vinasakaya namah

98. om narayanaya namah

99. om para-brahmane namah

100. om pannagasana-vahanaya namah

101. om jala-kridasamasakta-gopi-vastrapaharakaya namah

102. om punya-slokaya namah

103. om tirtha-karaya namah

104. om veda-vedyaya namah

105. om daya-nidhaye namah

106. om sarva-bhutatmakaya namah

107. om sarva-graha-rupine namah

108. om parat-paraya namah

Nenhum comentário:

Postar um comentário